Maki Roll – Lunch – Markham | Kiku Japanese Cuisine

Maki Roll – Lunch – Markham

(6pcs/order)
Kiku Soup Kiku Salad Kiku Pancake Deep Fried Items Kiku Tappanyaki Kiku Gilled Fried Rice Ramen/Udon Soup Pan-Fried Ramen/Udon Hand Roll Maki Roll Kiku Sushi Kiku Pizza Kiku Dessert